AEO – co to jest i jakie przynosi korzyści

Czym jest AEO i jakie korzyści przynosi przedsiębiorcom? Sprawdź, czy możesz i jak uzyskać status AEOS i AEOF!

AEO – co to jest i dlaczego jest ważny?

 

AEO to skrót od „Authorized Economic Operator” (Autoryzowany Operator Gospodarczy) i jest to pojęcie związane z międzynarodowym handlem oraz bezpieczeństwem w dostawach łańcucha zaopatrzenia. AEO jest jednym z najważniejszych programów bezpieczeństwa celno-logistycznego na świecie i został wprowadzony przez Światową Organizację Celności (WCO) w odpowiedzi na zagrożenia terrorystyczne oraz potrzebę ułatwiania międzynarodowego handlu.

Jest to program, który umożliwia przedsiębiorstwom spełnienie określonych standardów i kryteriów, które uprawniają je do otrzymania statusu autoryzowanego operatora gospodarczego. Przedsiębiorstwa, które uzyskują ten status, są uznawane przez władze celne i inne organy regulacyjne jako wiarygodni i zaufani uczestnicy łańcucha dostaw.

Status ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa międzynarodowego handlu poprzez skoncentrowanie się na zabezpieczeniach fizycznych, proceduralnych i informatycznych, a także na zarządzaniu ryzykiem w łańcuchu dostaw. Przedsiębiorstwa spełniające wymogi AEO mają korzyści, takie jak szybsze przeprowadzanie procedur celnych, preferencyjne traktowanie w ramach kontroli celnych oraz większe zaufanie ze strony klientów i partnerów handlowych.

Wymogi AEO obejmują różne aspekty, takie jak: solidne zarządzanie i kontrola wewnętrzna, stosowanie procedur bezpieczeństwa fizycznego, dostęp do informacji handlowych i związanych z bezpieczeństwem, przeszkolenie personelu oraz współpracę z władzami celno-logistycznymi.

 

Kto może uzyskać status AEO – kryteria

 

Status AEO może być uzyskany przez różne podmioty zaangażowane w międzynarodowy handel, takie jak przedsiębiorstwa eksportujące i importujące, przewoźnicy, spedytorzy, agenci celni, magazyny celnoprawne, producenci, dystrybutorzy i inni uczestnicy łańcucha dostaw.

W większości przypadków program AEO jest otwarty dla zarówno małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw. Oznacza to, że zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i korporacje mogą ubiegać się o status AEO, jeśli spełniają odpowiednie wymogi i kryteria.

Ważne jest, aby podmiot ubiegający się o status AEO posiadał odpowiednie umiejętności, procedury i struktury, które zapewniają bezpieczeństwo i zabezpieczenia w łańcuchu dostaw. Wymogi i procedury mogą się różnić w zależności od kraju, w którym ubiega się o status AEO, ponieważ programy te są często regulowane przez władze celne poszczególnych państw.

Dla przedsiębiorstw, które chcą uzyskać status AEO, konieczne jest złożenie wniosku i przeprowadzenie oceny przez władze celne. Podmioty muszą wykazać, że spełniają określone standardy bezpieczeństwa, mają odpowiednie procedury kontrolne, systemy zarządzania ryzykiem oraz są zgodne z przepisami celno-logistycznymi.

Warto również zaznaczyć, że status AEO jest zazwyczaj uznawany na poziomie krajowym, co oznacza, że przedsiębiorstwo musi ubiegać się o ten status w poszczególnych krajach, w których prowadzi działalność handlową. Jednak istnieją również programy wzajemnego uznawania statusu między niektórymi krajami, które ułatwiają handel między nimi.

 

Rodzaje statusów AEO oraz obszar ich obowiązywania

Status przyznany w jednym państwie członkowskim uznawany jest w całej Unii Europejskiej.

Status obejmuje następujące rodzaje pozwoleń:

 • AEOC – Uproszczenia Celne – upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych, które umożliwia mu korzystanie z niektórych uproszczeń zgodnie z przepisami prawa celnego
 • AEOS – Bezpieczeństwo i Ochrona – upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, które uprawnia do korzystania z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony

Można jednocześnie posiadać oba rodzaje pozwolenia AEOC/AEOS – wtedy otrzymamy jedno łączne pozwolenie AEOF.

 

Jakie są wymogi do statusu Authorized Economic Operator

 

Jeśli jako przedsiębiorca chcesz uzyskać status AEO, musisz spełnić wymogi zawarte w przepisach Unijnego Kodeksu Celnego:

 • nie możesz mieć historii karnej
 • Twoja firma musi mieć stabilną sytuację finansową

Aplikując o status AEOS – musisz udowodnić, że spełniasz kryteria bezpieczeństwa i ochrony w obszarze m.in.:

 • kontroli dostępu
 • procesów logistycznych
 • procesów związanych z postępowaniem z określonymi rodzajami towarów

Starając się o uzyskanie statusu AEOF, musisz spełnić wszystkie wymienione kryteria powyżej, a dodatkowo:

 • Twoi pracownicy muszą posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje

 

Jak uzyskać AEO?

 

Aby uzyskać status AEO, konieczne jest przestrzeganie określonych kroków i procedur. Oto ogólne etapy, które należy podjąć:

 1. Zapoznanie się z wymogami: Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z wymaganiami programu w danym kraju lub regionie. Wymogi mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów i praktyk.
 2. Przygotowanie dokumentacji: Następnie należy przygotować odpowiednią dokumentację, która potwierdzi spełnienie wymogów AEO. Dokumentacja może obejmować m.in. informacje na temat struktury organizacyjnej, procedur celnych, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa fizycznego, szkoleń personelu i innych istotnych aspektów.
 3. Wniosek o status AEO: Po przygotowaniu dokumentacji należy złożyć wniosek o status AEO do odpowiednich władz celnych. Wniosek powinien być kompletny i zawierać wszystkie niezbędne informacje i dokumenty.
 4. Ocena i audyt: Władze celne przeprowadzą ocenę wniosku i mogą zdecydować o przeprowadzeniu audytu przedsiębiorstwa. Audyt ma na celu potwierdzenie zgodności przedsiębiorstwa z wymaganiami AEO.
 5. Korekta i dostosowanie: Jeśli w wyniku audytu zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek nieprawidłowości lub obszary wymagające poprawy, przedsiębiorstwo będzie miało okazję wprowadzić korekty i dostosować swoje procedury lub systemy.
 6. Decyzja i przyznanie statusu AEO: Po zakończeniu procesu oceny i audytu, władze celne podejmują decyzję w sprawie przyznania statusu AEO. Jeśli przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymagania, zostaje mu przyznany status AEO.

Warto pamiętać, że procedury i szczegóły mogą się różnić w zależności od kraju. Zaleca się skonsultowanie się z lokalnymi władzami celnymi lub innymi odpowiednimi instytucjami, aby uzyskać dokładne informacje na temat procesu ubiegania się o status AEO w danym kraju lub regionie.

 

Korzyści związane z posiadaniem statusu AEO

 

Posiadanie statusu Authorized Economic Operator wiąże się z szeregiem korzyści dla przedsiębiorstw. Oto kilka głównych korzyści wynikających z posiadania tego statusu:

 1. Ułatwienia celne:
  • priorytetowe traktowanie przesyłki – pierwszeństwo w kolejce do kontroli celnej
  • zmniejszenie liczby kontroli dokumentów i kontroli fizycznych
  • wybór miejsca przeprowadzenia kontroli
  • uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli
  • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych
  • specjalne miejsca do obsługi AEO oraz dedykowane pasy ruchu (jeśli infrastruktura na to pozwala)
 2. Poprawa wiarygodności i zaufania: Status jest międzynarodowo uznawany i świadczy o wiarygodności i zaufaniu przedsiębiorstwa. Posiadanie tego statusu może budować reputację przedsiębiorstwa jako partnera handlowego godnego zaufania, co przyczynia się do nawiązywania nowych relacji biznesowych i utrzymania istniejących.
 3. Zwiększenie bezpieczeństwa: Program koncentruje się na zabezpieczeniach fizycznych, proceduralnych i informatycznych w łańcuchu dostaw. Przedsiębiorstwa posiadające status AEO są uznawane za wiarygodne w zakresie bezpieczeństwa i są mniej poddawane rygorystycznym kontrolom celno-bezpieczeństwa, co minimalizuje opóźnienia i przestoje w dostawach.
 4. Uproszczenia administracyjne: Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z uproszczonych wymogów administracyjnych i raportowania, co zmniejsza biurokrację i obciążenie administracyjne. Procedury mogą być bardziej efektywne i mniej czasochłonne.
  • Ułatwienia w procesie ubiegania się o status zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy i uznanego nadawcy
  • Priorytetowa obsługa wniosków składanych w sprawach celnych do organów Krajowej Administracji Skarbowej
  • Pierwszeństwo w obsłudze zgłoszeń celnych
 5. Wzajemne uznawanie międzynarodowe: Niektóre kraje i regiony uzgadniają wzajemne uznawanie statusu, co oznacza, że firma w jednym kraju może korzystać z korzyści w innych krajach. To ułatwia handel międzynarodowy i zwiększa konkurencyjność na globalnym rynku.
 6. Konkurencyjność rynkowa: Posiadanie statusu może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku. Firmy z tym statusem mogą przyciągać klientów, którzy preferują współpracę z wiarygodnymi i bezpiecznymi partnerami handlowymi.

Więcej o korzyściach przeczytasz na stronie GOV.

 

Wniosek o status wypełnisz TUTAJ.

Zobacz więcej na stronie rządowej.