Incoterms 2020 CIP – najważniejsze informacje

CIP Incoterms 2020 | PEKO Spedycja

Zastosowanie CIP Incoterms 2020 w różnych rodzajach transportu zwiększa klarowność i pewność w międzynarodowych transakcjach handlowych. Sprawdź, na czym polega!

Definicja CIP Incoterms 2020

 

Incoterms to międzynarodowe standardy handlowe, które doprecyzowują zakres odpowiedzialności kupującego i sprzedającego w międzynarodowych transakcjach handlowych, dotyczących dostawy towarów. Jednym z kluczowych warunków Incoterms 2020 jest CIP, czyli „Carriage and Insurance Paid To” (Przewóz i ubezpieczenie opłacone do). Termin ten określa dokładnie podział obowiązków i kosztów pomiędzy strony umowy w kontekście transportu i ubezpieczenia towarów od miejsca dostawy do miejsca przeznaczenia. W ramach CIP Incoterms 2020, sprzedający ma za zadanie zorganizować i opłacić przewóz towaru do określonego miejsca docelowego oraz zakupić ubezpieczenie transportowe dla korzyści kupującego. To sprawia, że CIP stanowi atrakcyjną opcję dla wielu firm uczestniczących w międzynarodowym handlu, ponieważ zapewnia klarowność co do zakresu odpowiedzialności i kosztów, minimalizując jednocześnie ryzyko związaną z transportem i ubezpieczeniem.

 


Pobierz PDF – Aktualne na 2024 – INCOTERMS 2020 >>


 

Jaki jest podział kosztów w CIP Incoterms 2020

 

W ramach warunku CIP Incoterms 2020, koszty są podzielone pomiędzy sprzedającego a kupującego w sposób precyzyjnie określony.

Sprzedający jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów związanych z przewozem towaru do miejsca docelowego wskazanego przez kupującego. To obejmuje opłaty za transport morski, lotniczy, kolejowy lub drogowy, w zależności od wybranego środka transportu. Ponadto, sprzedający ponosi wydatki związane z przygotowaniem towaru do transportu, takie jak opakowanie, etykietowanie oraz załadunek na środek transportu. Warto zaznaczyć, że zgodnie z zasadami Incoterms 2020, od momentu załadunku na środek transportu, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego.

Natomiast, co do ubezpieczenia, sprzedający ma obowiązek zawarcia polisy ubezpieczeniowej na rzecz kupującego, pokrywającej ryzyka związane z transportem towaru. Koszt tej polisy jest także obciążany sprzedającym. Ubezpieczenie powinno obejmować co najmniej wartość komercyjną towaru oraz koszty transportu, a także być skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie towaru w trakcie całego procesu przewozu, od momentu jego opuszczenia przez sprzedającego do momentu dostarczenia go do miejsca przeznaczenia.

Podsumowując, CIP Incoterms 2020 definiuje jasno podział kosztów i ryzyka pomiędzy strony umowy. Sprzedający ponosi koszty związane z przewozem i ubezpieczeniem towaru do miejsca docelowego, natomiast kupujący przejmuje ryzyko związane z towarem od momentu załadunku na środek transportu. To elastyczne rozwiązanie daje pewność i klarowność obu stronom, co czyni CIP atrakcyjnym wyborem w międzynarodowych transakcjach handlowych.

 

Obowiązki sprzedającego

 

W ramach CIP Incoterms 2020, na sprzedającego spoczywa obowiązek pokrycia różnych kosztów i działań, takich jak:

 • Przygotowanie dokumentacji i załatwianie formalności związanych z eksportem i tranzytem, wyłączając kraje importu. To obejmuje opłaty celne, podatki, uzyskiwanie pozwoleń na wywóz i tranzyt, jak również wszelkie konieczne dokumenty bezpieczeństwa na wywóz oraz koszty związane z uzyskaniem oficjalnych zezwoleń.
 • Wykonanie kontroli jakości, pomiarów, ważenia, liczenia i zapewnienie odpowiedniego opakowania z właściwym oznakowaniem.
 • Zorganizowanie wysyłki i transportu towarów aż do momentu ich dostarczenia kupującemu.
 • Wystawienie i przesłanie faktury handlowej związanej z transakcją.
 • Poniesienie kosztów związanych z zawarciem umowy przewozu oraz opakowania i oznakowania koniecznego do prawidłowego transportu towaru.
 • Zakup i pokrycie kosztów ubezpieczenia transportu oraz poinformowanie kupującego o dostarczeniu i przekazaniu towaru przewoźnikowi.
 • W razie konieczności, dokonanie wyładunku towaru w miejscu przeznaczenia zgodnie z warunkami umowy przewozu.

Te obowiązki i koszty są przypisane sprzedającemu w celu zapewnienia sprawnej realizacji transakcji i dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia zgodnie z zasadami CIP Incoterms 2020.

 

Obowiązki kupującego

 

W kontekście CIP Incoterms 2020, na kupującym ciążą różnorodne koszty i zobowiązania, takie jak:

 • Uregulowanie opłat związanych z procesem importu, obejmujących cła, podatki, pozyskanie zgody na import i tranzyt, a także uzyskanie wszelkich koniecznych oficjalnych zezwoleń.
 • Pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem wszelkich upoważnień urzędowych wymaganych do importu lub tranzytu towaru.
 • Wydatki na zdobycie niezbędnych dokumentów lub ich równoważnych odpowiedników w formie przekazów elektronicznych, niezbędnych dla procesu importu lub tranzytu towaru.
 • Koszty związane z towarem od momentu dostarczenia go na pokład statku.
 • Dodatkowe koszty wynikające z braku odpowiedniego powiadomienia sprzedającego o terminie wysyłki towaru lub miejscu jego przeznaczenia.
 • Organizacja i opłacenie ewentualnych kontroli przedwysyłkowych towaru (z wyjątkiem sytuacji, gdy takie kontrole są wymagane przez władze kraju eksportującego).
 • W przypadku braku innego ustalenia w umowie przewozu, poniesienie kosztów związanych z rozładunkiem towarów w miejscu docelowym.

Te obowiązki i koszty są przypisane kupującemu, mając na celu zapewnienie prawidłowego procesu importu i dostarczenia towaru zgodnie z postanowieniami CIP Incoterms 2020.

 

Zastosowanie CIP Incoterms 2020 w różnych typach transportu

 

CIP Incoterms 2020, czyli „Carriage and Insurance Paid To”, ma szerokie zastosowanie w różnych rodzajach transportu, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla firm uczestniczących w międzynarodowym handlu. Bez względu na to, czy towar jest przewożony drogą morską, lotniczą, kolejową czy też drogową, zasady CIP określają jasno, kto ponosi odpowiedzialność za dostawę, ubezpieczenie i koszty w poszczególnych etapach transportu. W przypadku transportu morskiego, sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru na statek oraz za zakup ubezpieczenia na rzecz kupującego. W transporcie lotniczym, zobowiązania obejmują dostarczenie towaru na lotnisko i poniesienie kosztów przewozu powietrznego oraz ubezpieczenia. W transporcie kolejowym i drogowym, sprzedający bierze na siebie odpowiedzialność za dostawę towaru do odpowiedniego punktu przeznaczenia oraz za zorganizowanie transportu i ubezpieczenia.

 

CIP a inne reguły Incoterms

 

W kontekście międzynarodowego handlu i dostaw towarów, CIP Incoterms 2020 zajmuje szczególne miejsce, oferując unikalne zalety w porównaniu do innych reguł Incoterms. W porównaniu do FCA (Free Carrier), gdzie odpowiedzialność za towar przechodzi na kupującego po dostarczeniu na wyznaczone miejsce, CIP kładzie większy nacisk na ubezpieczenie transportu towarów. W odróżnieniu od reguły CIF (Cost, Insurance and Freight), gdzie sprzedający jest odpowiedzialny za ubezpieczenie i dostawę towaru do portu przeznaczenia, CIP rozszerza zakres odpowiedzialności o etap transportu do miejsca docelowego, niekoniecznie będącego portem. To umożliwia dostosowanie warunków do różnych rodzajów transportu i docelowych lokalizacji, co jest istotne w dynamicznym otoczeniu międzynarodowego biznesu. Ogólnie rzecz biorąc, CIP Incoterms 2020 łączy w sobie korzyści związane zarówno z odpowiedzialnością za przewóz, jak i ubezpieczenie, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla firm dążących do precyzyjnej i bezpiecznej realizacji międzynarodowych dostaw towarów.

 

Zobacz również: