FOB Incoterms 2020 – najważniejsze informacje

fob incoterms 2020 fob incoterms co oznacza incoterms fob co to znaczy PEKO Spedycja

FOB Incoterms 2020 to reguła stosowana w transporcie morskim, pozwalająca na wyważenie obowiązków i ryzyka między sprzedawcą a kupującym. Przeczytaj więcej!

Co oznacza FOB Incoterms

 

Incoterms FOB (Free On Board) to jeden z międzynarodowych standardów handlowych, które precyzyjnie określają odpowiedzialności i obowiązki zarówno sprzedawcy, jak i kupującego podczas międzynarodowego transportu towarów. Termin „Free On Board” – transport typu port-do-drzwi, a dosłownie „dostarczony na statek” wskazuje na moment, w którym ryzyko oraz koszty przechodzą z jednej strony umowy na drugą – konkretnie z dostawcy na nabywcę. W ramach Incoterms FOB, sprzedawca ma za zadanie zorganizować transport towarów do portu przeznaczenia oraz ich załadunek na statek. Odpowiada również za poniesienie kosztów związanych z załadunkiem, takich jak opłaty portowe za wjazd na nabrzeże i manipulację ładunkiem. Kupujący natomiast ponosi odpowiedzialność za ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów od chwili, gdy te zostaną załadowane na statek. Oznacza to, że koszty ubezpieczenia i frachtu morskiego są już w gestii kupującego. Incoterms FOB stanowią kluczową podstawę do wypracowania jasnych i zrozumiałych warunków handlowych między stronami umowy, minimalizując ewentualne nieporozumienia i spory.

 


Pobierz PDF – Aktualne na 2024 – INCOTERMS 2020 >>


 

 

Najważniejsze zmiany w FOB Incoterms 2020

 

W roku 2020 nastąpiły istotne zmiany w zaktualizowanych zasadach Incoterms, w tym również w Incoterms FOB. Wprowadzenie tych nowych regulacji miało na celu jeszcze lepsze dostosowanie się do współczesnych realiów międzynarodowego handlu. Jedną z głównych zmian jest zwiększenie klarowności i precyzji w definiowaniu obowiązków sprzedawcy i kupującego. W przypadku FOB Incoterms 2020, obecnie precyzyjnie określone są obowiązki związane z miejscem załadunku i momentem, w którym przechodzi ryzyko na kupującego.

W nowych zasadach zaznaczono, że sprzedawca musi sprostać obowiązkowi dostarczenia towaru na nabrzeże w porcie załadunku, co może wymagać współpracy z operatorem portu w celu przeprowadzenia formalności oraz zapewnienia dostępu do miejsca załadunku. Kupujący z kolei musi zapewnić odpowiednie środki transportu i opłacić koszty frachtu morskiego oraz ubezpieczenia towarów od momentu załadunku na statek.

Należy również zwrócić uwagę na nowe podejście do wymogu dostarczenia dokumentów. W FOB Incoterms 2020, przekazanie dokumentów towarzyszących przesyłce, takich jak faktury, listy przewozowe czy dokumenty celne, stało się jeszcze ważniejsze. Terminy oraz sposób dostarczenia tych dokumentów mają istotne znaczenie dla przepływu towarów przez granice oraz dla dokonywania płatności.

W skrócie, zmiany w FOB Incoterms 2020 kładą nacisk na większą precyzję w określeniu obowiązków stron umowy oraz na lepsze dopasowanie do współczesnych praktyk handlowych. Dla firm zaangażowanych w międzynarodowy handel, zrozumienie i właściwe zastosowanie tych zasad jest kluczowe dla skutecznego i bezproblemowego przemieszczania towarów przez światowe szlaki handlowe.

 


Pobierz PDF – CIF, FOB czy EXW? Sprawdź, jakie warunki Incoterms wybrać, importując z Chin >>>


 

 

Podział kosztów – FOB Incoterms

 

Podział kosztów w ramach Incoterms FOB ma istotne znaczenie dla ustalenia, który z partnerów handlowych ponosi poszczególne wydatki związane z międzynarodowym transportem towarów. W tej kluczowej kwestii, nowa wersja Incoterms FOB 2020 wprowadza pewne modyfikacje, które warto szczegółowo omówić.

Zgodnie z Incoterms FOB 2020, sprzedawca odpowiada za koszty związane z załadunkiem towarów na statek oraz opłaty portowe związane z umożliwieniem dostępu do nabrzeża. Jednakże, wraz z wprowadzeniem nowych zasad, istnieje większa jasność odnośnie do konkretnych wydatków, które obejmuje ta odpowiedzialność. Zgromadzenie i opłata za zabezpieczenie towarów na pokładzie statku oraz wydatki związane z przewozem od miejsca produkcji do portu załadunku teraz jasno spoczywają na sprzedawcy.

Natomiast, kupujący jest odpowiedzialny za koszty transportu morskiego, ubezpieczenia towarów oraz wszelkie opłaty celne i podatki, które mogą wystąpić w związku z przepływem towarów przez granice. Jest to ważna zmiana w porównaniu do poprzednich wersji Incoterms, gdzie zakres odpowiedzialności kupującego mógł być nieco bardziej niejasny.

Wniosek jest taki, że nowe zasady Incoterms FOB 2020 dążą do jeszcze większej precyzji w podziale kosztów między sprzedawcą a kupującym, minimalizując potencjalne nieporozumienia i spory w procesie międzynarodowego handlu. Zrozumienie tych zmian oraz skonsultowanie się z ekspertami w dziedzinie międzynarodowej logistyki i handlu może pomóc firmom w uniknięciu problemów oraz zapewnieniu płynności w procesach dostaw towarów.

 

Obowiązki sprzedającego

 

Obowiązki sprzedającego w ramach Incoterms FOB stanowią kluczowy element umowy handlowej, który precyzyjnie określa, jakie działania musi podjąć sprzedawca w celu zapewnienia skutecznego załadunku towarów na statek oraz ich bezpiecznego przewiezienia do portu przeznaczenia. Nowa wersja Incoterms FOB 2020 wprowadza wyraźne wytyczne dotyczące tych obowiązków, co sprzyja większej przejrzystości i zrozumieniu między stronami umowy.

Wg Incoterms FOB 2020, sprzedawca musi dostarczyć towar na nabrzeże w porcie załadunku i przekazać go operatorowi portowemu w takiej formie i stanie, w jakim może być załadowany na statek. Oznacza to, że sprzedawca ma obowiązek przygotować towar zgodnie z normami i standardami umożliwiającymi jego bezpieczne przetransportowanie morskie. Ponadto, sprzedawca musi zorganizować proces załadunku, zapewniając dostęp do nabrzeża i dostarczając wszelkie dokumenty związane z towarem i transportem.

Warto również zaznaczyć, że obowiązki sprzedającego obejmują przygotowanie niezbędnych dokumentów eksportowych, takich jak faktura handlowa, list przewozowy, dokumenty celne i inne dokumenty wymagane przez prawo krajowe oraz międzynarodowe. Te dokumenty są kluczowe dla przejścia towarów przez granice, celne odprawy i odbioru towaru przez kupującego.

Podsumowując, obowiązki sprzedającego w Incoterms FOB 2020 obejmują:

  • odpowiedzialność za umieszczenie towaru na statku w porcie załadowania,
  • pokrycie kosztów transportu w porcie wyjścia i załadunku towaru na statek,
  • dostarczenie odpowiednich dokumentów.

Zrozumienie tych obowiązków jest niezbędne dla skutecznego realizowania umów handlowych w międzynarodowym kontekście, co przyczynia się do płynności procesów dostaw i minimalizowania ryzyka błędów czy nieporozumień.

 

Obowiązki kupującego

 

Obowiązki kupującego w ramach Incoterms FOB stanowią kluczowy element umowy handlowej, który definiuje, jakie działania oraz wydatki ponosi nabywca w celu odebrania towarów od sprzedawcy i zabezpieczenia ich przewozu oraz dostarczenia na docelowe miejsce przeznaczenia. Wraz z wprowadzeniem nowych zasad Incoterms FOB 2020, obowiązki kupującego zostały bardziej szczegółowo określone, co przyczynia się do klarowności i redukcji potencjalnych konfliktów między stronami umowy.

Zgodnie z Incoterms FOB 2020, kupujący jest odpowiedzialny za koszty transportu morskiego, które obejmują fracht morski, ubezpieczenie towarów oraz wszelkie koszty związane z przewozem towarów przez morze do portu docelowego. To nabywca musi zapewnić odpowiednią logistykę oraz środki transportu, aby towar mógł być skutecznie i bezpiecznie przetransportowany.

Ponadto, kupujący musi również sprostać wymaganiom związanym z odprawą celno-skarbową oraz dokumentacją importową, aby umożliwić wejście towarów na terytorium docelowej jurysdykcji. Wszystkie formalności celne, podatkowe i inne związane z importem oraz przejściem towarów przez granice stają się odpowiedzialnością nabywcy od momentu załadunku na statek.

Podsumowując, obowiązki kupującego w Incoterms FOB 2020 obejmują:

  • koszty transportu morskiego oraz ubezpieczenie towaru (koszty odprawy importowej i kwestie z nią związane, tak samo koszty wynikające z zawarcia umowy przewozowej oraz z uszkodzeniem lub kradzieżą towaru po załadowaniu towaru na statek),
  • odpowiedzialność za towar po wypłynięciu statku (w razie ewentualnej utraty czy zniszczenia).

 

Zastosowanie Incoterms 2020 FOB w transporcie

 

Incoterms FOB 2020 jest często stosowany w branżach, w których towar jest ładowany na statki w celu dostarczenia na rynki zagraniczne, takich jak przemysł wydobywczy, energetyka czy rolnictwo. Sprzedawcy, którzy mają dostęp do portów załadunku, mogą korzystać z tej klauzuli, aby efektywnie skierować swoje produkty na światowe rynki. Z drugiej strony, kupujący, którzy mają doświadczenie w organizacji transportu morskiego oraz odpraw celnych, mogą wykorzystać Incoterms FOB do optymalizacji procesów zakupu i dostaw.

Warto zaznaczyć, że Incoterms FOB 2020 wyznacza wyraźne granice odpowiedzialności i ryzyka między stronami umowy. Po załadowaniu towarów na statek, ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na kupującego. Zastosowanie Incoterms FOB wymaga od obu stron dokładnego zrozumienia warunków handlowych oraz dostosowania swoich działań i zobowiązań w celu osiągnięcia płynnego i bezproblemowego przewozu towarów.

Jeśli importujesz z Chin – sprawdź, czy FOB jest opłacalną regułą dla Twoich potrzeb.

 

FOB a inne reguły Incoterms

 

FOB Incoterms 2020 będzie dobrym wyborem w sytuacji, w której nie zależy Ci na szybkim czasie dostawy. Przy tej regule nie mamy pewności, że dopasujemy datę gotowości towaru do czasu rezerwacji miejsca na statku – co może opóźnić Twój plan produkcji czy też sprzedaży towarów.

Porównując FOB do innych reguł stosowanych przy imporcie morskim:

  • EXW pozwala kupującemu na jeszcze większą kontrolę nad ładunkiem, ale konieczna jest w pełni samodzielna organizacja (tu pomagamy jako spedycja!),
  • CIF jest regułą, w której nie mamy za wiele do powiedzenia jako kupujący – bez wpływu na czas realizacji, cenę o raz sam ładunek – pełna organizacja transportu jest po stronie sprzedawcy,
  • FOB – jest czymś po środku między EXW a CIF – znamy koszty dostawy, mamy kontrolę nad ładunkiem, jednakże nie mamy wpływu na czas realizacji transportu.

CIF, FOB czy EXW? Sprawdź, jakie warunki Incoterms wybrać, importując z Chin >>>

 

Zobacz również: