Intrastat – czym jest i kogo obowiązuje?

System Intrastat umożliwia gromadzenie danych na temat wymiany handlowej w obrębie krajów Unii Europejskiej. Sprawdź, czy złożenie deklaracji Intrastat obowiązuje również Ciebie.

Intrastat – co to?

 

Intrastat to system gromadzenia danych stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów w ramach Unii Europejskiej nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego.

Intrastat obowiązuje od 1 stycznia 1993 r. na obszarze obejmującym Jednolity Rynek Europejski.

System ten umożliwia gromadzenie danych na temat wymiany handlowej, a zebrane w systemie dane są przekazywane do krajowych i unijnych organów zajmujących się statystyką handlu we Wspólnocie. Informacje wykazywane są przez podmioty gospodarcze przy wykorzystaniu deklaracji Intrastat-Wywóz oraz deklaracji Intrastat-Przywóz. Jest to zbiorcza, miesięczna informacja o dokonanych w ciągu danego okresu sprawozdawczego przywozach i wywozach towarów.

 

Kogo obowiązuje Intrastat?

 

Zgodnie z przepisami prawa celnego, osoba zobligowana do przekazania informacji w ramach systemu Intrastat to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i prowadzi handel towarowy z krajami Unii Europejskiej.

UWAGA: Konieczność przekazywania informacji dotyczy również firm, które w roku bieżącym lub poprzednim dokonały przywozu lub wywozu towarów o wartości wyższej niż statystyczny próg podstawowy ustalony na bieżący rok. 

Próg statystyczny jest ustalany i ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Progi Intrastat 2024

 

W 2024 roku obowiązują następujące wartości progów, od których przedsiębiorca dokonujący obrotu towarów w krajach UE:

 

próg podstawowy:

  • dla przywozu 6.200.000 zł
  • dla wywozu 2.800.000 zł

 

próg szczegółowy:

  • dla przywozu 103.000.000 zł
  • dla wywozu 150.000.000 zł

Pewnie zastanawiasz się co odróżnia próg podstawowy od szczegółowego, dlatego spieszymy z wyjaśnieniem.

Podmiot, którego wartość obrotów mieści się pomiędzy progiem podstawowym a progiem szczegółowym, jest zwolniony z obowiązku wypełniania poniższych pól w zgłoszeniu Intrastat:

7 – Łączna wartość statystyczna w PLN

12 – Kod warunków dostawy

15 – Kod rodzaju transportu

20 – Wartość statystyczna w PLN

Podmioty, które nie mają obowiązku wypełniania powyższych pól na zgłoszeniu powinny pozostawić te pola puste. Nie należy ich wypełniać żadnymi znakami – jest to jeden z najczęstszych błędów.

 

 

 

Deklaracja Intrastat – gdzie należy ją złożyć?

 

Deklaracja Intrastat jest zgłaszana w formie elektronicznej. By dokonać zgłoszenia, należy wypełnić formularz – będzie on dostępny po zalogowaniu się do konta PUESC. Jest to usługa bezpłatna. 

Formularz skłąda się z 22 pól, min. tj.: okres sprawozdawczy, opis towaru i jego kod, kod kraju wysyłki, czy kod kraju pochodzenia towaru.

Przekazywanie informacji dotyczących obrotu towarowego do/z Polski (importu i eksportu towarów) z/na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej odbywa się poprzez złożenie zgłoszenia Intrastat do Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Zaniechanie obowiązku złożenia deklaracji Intrastat jest równozanczne z nałożeniem kary finansowej przez administrację skarbową.

Na osobę zobowiązaną, która mimo trzykrotnego upomnienia nie dokona zgłoszenia Intrastat lub stosownej korekty zgłoszenia, którego upomnienie dotyczy, organ celny może nałożyć karę pieniężną w wysokości 3 000 PLN za 1 okres sprawozdawczy w odniesieniu do każdego rodzaju obrotu.

 

 

Kiedy należy złożyć deklarację Intrastat?

 

Zgłoszenie za dany okres sprawozdawczy należy złożyć nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy zgłoszenie.

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego Twoja firma dokonała wewnątrzunijnej wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarów).

 

Czy sprawozdanie Intrastat należy złożyć osobiście?

 

Nie ma obowiązku składania sprawozdania osobiście, można scedować ten obowiązek na przedstawiciela. Wymaga to jednak sporządzenia pisemnego upoważnienia. Należy podkreślić, że zlecenie złożenia deklaracji osobie trzeciej nie oznacza przejęcia przez nią odpowiedzialności za poprawność i kompletność dokumentu.

Przedstawicielem może być nie tylko pracownik podmiotu zobowiązanego lub jego prokurent, ale też agent celny, adwokat, radca prawny, czy doradca podatkowy.

 

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami! Przygotujemy Twoją deklarację Intrastat z pomocą naszej PEKO Agencji Celnej.