Spedytor – jaki jest zakres jego obowiązków?

Spedytor - kto to? Obowiązki spedytora | PEKO Spedycja

Czy wiesz czym różni się stanowisko: Spedytor vs Logistyk? Sprawdź, co należy do obowiązków spedytora!

Kim jest spedytor – spedytor kto to

 

Spedytor to zawód związany z organizacją i koordynacją procesu przewozowego towarów. Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie logistyką i skoordynowanie różnych etapów transportu towarów od punktu A do punktu B.

Spedytor pełni kluczową rolę w branży logistycznej, współpracując zarówno z przewoźnikami, jak i klientami. Jego głównym celem jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przepływu towarów. Spedytor musi być dobrze zorganizowany i umieć radzić sobie w dynamicznym środowisku.

Do obowiązków spedytora należy analiza i wybór optymalnych dróg transportu, ustalanie terminów dostaw, negocjowanie umów i cen z przewoźnikami, przygotowywanie dokumentacji transportowej oraz monitorowanie postępu realizacji zleceń. Spedytor musi również dbać o zgodność z przepisami prawnymi i celnymi dotyczącymi przewozu towarów.

Ogólnie mówiąc, spedytor zajmuje się odbiorem lub wysyłką towaru oraz wszystkimi usługami z tym związanymi. Może działać zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu zleceniodawcy.

 

Obowiązki spedytora

 

W ramach czynności związanych z przemieszczaniem towarów i usługami dodatkowymi spedytor zajmuje się: dowozem, przewozem, załadunkiem, przeładunkiem i wyładunkiem.

Do jego kompetencji należy również: składowanie przesyłki, pobieranie opłat, awizowanie.

 

Spedytor – organizacja przewozu

 

Dobór przewoźników i trasy przewozu

 

Spedytor wykonuje czynności, do których zobligował się mocą umowy spedycji (uregulowane w Kodeksie Cywilnym). Zatem, jeżeli zobowiązał się do zorganizowania przewozu winien starannie dobrać przewoźnika. Jeżeli w skład jego zobowiązań chodzą też inne czynności , powinien je zrobić samodzielnie ( jeżeli ma ku temu środki i uprawnienia w tym zakresie) lub posługując się podwykonawcami, których profesjonalizm i jakoś usług przez nich świadczonych, nie budzi wątpliwości. ( dlatego miedzy innymi sprawdzamy dokumenty założycielskie, licencje i ważność ubezpieczenia, uprawnienia na przewóz materiałów niebezpiecznych itp.)

 

Obowiązkiem spedytora jest zachowanie należytej staranności – (wyrok SN z 13 lipca 1977r ICR296/77) – spedytor jest zobowiązany do wykonywania usług w ciągu całego procesu przewozowego, w sposób tak staranny i fachowy, aby zleceniodawca nie poniósł szkody a w razie jej powstania, można było ustalić w jakiej fazie przewozu lub czynności spedycyjnych szkoda powstała oraz aby zleceniodawca mógł skutecznie dochodzić odszkodowania od jej sprawcy. ( dlatego wszyscy ciśniemy o prawidłowo wypełnione zlecenia, remarksy na ofertach – porównywanie zlecenia z ofertą a także ustalenia pisemne- to nie nasza upierdliwość tylko” zabezpieczenie”)

 

Obowiązek działania fachowego i profesjonalnego – pomoc w obsłudze towarów oraz udzielenia porad co do sporządzania dokumentów.

 

Obowiązek dbania o interes zleceniodawcy– reguluje art. 797 KC Art. 797. [Obowiązki spedytora] Spedytor obowiązany jest do podejmowania czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki.

 

Spedytor – nadzór nad transportem

 

Obowiązek sprawowania nadzoru nad przebiegiem procesu transportowego– sprowadza się to głownie do zebrania i zabezpieczenia potrzebnych dowodów, dopilnowania sporządzenia protokołów, zgłoszenia we właściwym czasie zastrzeżeń, czy wniesienia reklamacji. I tu ważny jest tez zapis Konwencji CMR- art. 30 ust1.  Jeżeli odbiorca przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem jego stanu albo nie zgłosiwszy przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących ogólnie rodzaj braku lub uszkodzenia najpóźniej w chwili dostawy, jeśli idzie o widoczne braki lub uszkodzenia albo w siedem dni od daty dostawy, nie wliczając niedziel i dni świątecznych, jeśli idzie o braki lub uszkodzenia niewidoczne – domniemywa się, jeżeli nie ma dowodu przeciwnego, że otrzymał towar w stanie opisanym w liście przewozowym. Zastrzeżenia przewidziane wyżej powinny być dokonane na piśmie, jeśli idzie o braki lub uszkodzenia niewidoczne.

 

Obowiązek zdania relacji z przebiegu sprawy– czyli udzielanie zleceniodawcy stosownych informacji w trakcie realizacji zlecenia( opóźnienia, braki w towarze, niezgodność ze zleceniem, inne miejsce załadunku / rozładunku, brak gotowości towaru itp.)

 

Umiejętności i kwalifikacje spedytora

 

Spedytor to osoba odpowiedzialna za organizację i koordynację przepływu towarów w procesie transportowym. Ich praca polega na zarządzaniu logistyką, negocjowaniu umów, monitorowaniu dostaw oraz utrzymywaniu kontaktu z przewoźnikami i klientami. To wymagające zajęcie, które wymaga umiejętności organizacyjnych, komunikacyjnych i analitycznych.

Komunikacja odgrywa kluczową rolę w pracy spedytora. Musi on utrzymywać stały kontakt z przewoźnikami, klientami oraz innymi zainteresowanymi stronami, aby monitorować postęp transportu i rozwiązywać ewentualne problemy, takie jak opóźnienia czy problemy z dostępnością towarów.

W dzisiejszych czasach spedytorzy często korzystają z zaawansowanych technologii, takich jak systemy monitorowania GPS, oprogramowanie do zarządzania transportem czy platformy elektroniczne umożliwiające śledzenie przesyłek. Wiedza i umiejętność obsługi tych narzędzi są niezbędne dla efektywnego wykonywania obowiązków spedytora.