Terminal Małaszewicze: co dalej z rozbudową portu?

terminal małaszewicze peko spedycja

Terminal Małaszewicze jest połączony z europejską siecią kolejową oraz drogową, co czyni go strategicznym węzłem logistycznym. Jakie plany związane są z jego rozbudową?

Terminal Małaszewicze jest jednym z kluczowych punktów w infrastrukturze transportowej Polski. Często nazywany jest „bramą do Europy”, a jego potencjał wzrósł w wyniku wybuchu wojny na Ukrainie. Zlokalizowany jest w miejscowości Małaszewicze, w województwie lubelskim i powstał w latach 70. XX wieku.

 

Infrastruktura Terminala Małaszewicze

 

Infrastruktura Terminalu Małaszewicze obejmuje kompleksowe udogodnienia dla obsługi przewozów kontenerowych. Posiada on nowoczesne doki przeładunkowe, które umożliwiają szybką i efektywną manipulację kontenerami. Terminal dysponuje również obszerną powierzchnią składowania. Umożliwia to przechowywanie dużych ilości ładunków i sprawną ich obsługę. Na terenie terminala znajdują się różnego rodzaju urządzenia i infrastruktura wspomagająca. Znajdują się tu suwnice, dźwigi i rampy, które są niezbędne do sprawnego przemieszczania i obsługi kontenerów.

Obecnie funkcjonuje tu pięć terminali należących do PKP Cargo: uniwersalny, kontenerowy, Podsędków, Raniewo i Kowalewo. Równolegle funkcjonuje tu również 13 prywatnych terminali przeładunkowych.

 

Geograficzne położenie i znaczenie terminala kontenerowego Małaszewicze

 

Geograficzne położenie Terminalu Małaszewicze ma duże znaczenie dla międzynarodowego transportu. Miejscowość Małaszewicze leży w bezpośrednim sąsiedztwie polsko-białoruskiej granicy. Ta lokalizacja sprawia, że terminal jest jednym z najważniejszych punktów przeładunkowych na trasie handlu między Europą a Azją. Terminal Małaszewicze pełni rolę strategicznego punktu wymiany handlowej. Umożliwia on też przeładunek towarów pomiędzy różnymi rodzajami transportu. Obecnie są to kolej oraz droga, a w przyszłości również kolej szerokotorowa.

Małaszewicze stanowią kluczowy węzeł dla towarów pochodzących z krajów wschodnich – aż 90% towarów transportowanych drogą kolejową z Chin do Europy przechodzi tam proces przeładunku. Jest to miejsce, gdzie następuje zmiana typu torów – tabor szerokotorowy używany w Białorusi i Rosji jest konwertowany na tabor normalnotorowy.

Dodatkowo sam terminal zyskał po wybuchu wojny na Ukrainie – stając się centrum wymiany pomiędzy okupowanym krajem a resztą Europy.

 

Formalności celne

 

Towary spoza Unii Europejskiej, które są importowane na terytorium Unii Europejskiej, muszą przejść przez szereg formalności celnych.

W pierwszej kolejności konieczne jest złożenie Przewozowej Deklaracji Skróconej (PDS). Jeśli chodzi o transport kolejowy, należy to zrobić najpóźniej dwie godziny przed przybyciem pociągu do granicznego urzędu celnego. PDS może być złożona za pomocą systemów teleinformatycznych, powszechnie używanych przez Służbę Celną. Obowiązek składania deklaracji spoczywa na przewoźniku, który importuje towary na terytorium Unii Europejskiej. Przewoźnik ma jednak możliwość upoważnienia swojego przedstawiciela lub odpowiedniego podmiotu do złożenia deklaracji w jego imieniu.

Głównym celem PDS jest umożliwienie organom celnych przeprowadzenia analizy ryzyka związanej z bezpieczeństwem.

Kolejnym krokiem w procesie jest rozładunek towarów z wagonów szerokotorowych i tymczasowe składowanie na podstawie Deklaracji Skróconej (DSK), która również może zostać złożona elektronicznie. Czas trwania tymczasowego składowania zależy od momentu, w którym towary podlegają procedurze celnej. W tym czasie importer ma możliwość uzupełnienia dokumentacji, niezbędnej do zgłoszenia celnego.

Podczas podróży Nowego Jedwabnego Szlaku najczęściej występują procedury tranzytu i dopuszczenia do obrotu związane z procedurami celnymi.

 

Teminal Małaszewicze – rola w transporcie międzynarodowym

 

Rola Terminalu Małaszewicze w transporcie międzynarodowym jest niezwykle istotna. Jest to ważny węzeł, który umożliwia skuteczną integrację różnych środków transportu. Przyczynia się on do poprawy efektywności logistycznej oraz przyspieszenia przewozów towarowych. Dzięki swojej bliskości do granicy, terminal odgrywa kluczową rolę w obsłudze przepływu towarów między Polską i Białorusią oraz innymi krajami Wspólnoty Niepodległych Państw.

Przeładunek kontenerów w Terminalu Małaszewicze przyczynia się do zwiększenia przepustowości i ułatwia przemieszczanie się towarów na znaczne odległości, co wpływa na rozwój międzynarodowego handlu i współpracy gospodarczej.

 

Inwestycja w Małaszewiczach – problemy i wyzwania

 

Terminal Małaszewicze stanowi ważny punkt w infrastrukturze transportowej Polski oraz odgrywa znaczącą rolę w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Dziś, terminal stoi przed szeregiem wyzwań:

  • Ograniczona przepustowość prowadzi do opóźnień w łańcuchów dostaw,
  • Terminal został niegdyś zbudowany na potrzeby wojska, stąd nie uwzględnia typowych potrzeb związanych z transportem międzynarodowym,
  • Brak odpowiednich systemów IT opóźnia działania zarówno służb celnych, jak i samego terminala.

Co więcej, odwleka się zaplanowana inwestycja rozbudowy terminala.

Państwowa spółka Cargotor z Grupy PKP Cargo, która przenosi się pod opiekę PKP PLK, rozpoczęła latem ubiegłego roku poszukiwania wykonawcy ogromnego projektu przebudowy portu w Małaszewiczach. Głównym celem jest poprawa przepustowości terminali, co przekłada się na szybsze przeładunki i większą liczbę obsłużonych kontenerów.

Ten przetarg nie jest typowy, ponieważ dotyczy strategicznej infrastruktury. Dlatego potencjalni wykonawcy muszą przejść przez etap preeliminacji, zanim poznają szczegóły tego gigantycznego przedsięwzięcia i będą mogli przygotować swoje oferty.

Inwestor ustalił rygorystyczne warunki, jakie musi spełnić oferent. Początkowo wymagano, aby kandydaci do udziału w postępowaniu mieli przychody z ostatniego roku obrotowego wynoszące co najmniej miliard złotych związane z inwestycjami kolejowymi. Jednak po odwołaniach, oczekiwania zostały obniżone o kilkaset milionów złotych.

Pierwotnie Cargotor ustalił termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania na koniec sierpnia 2022 roku. Ten termin wielokrotnie przesuwano, a ostatnia, obecnie aktualna data, to koniec maja 2023 roku. Jednak termin składania dokumentów został ponownie zmieniony i przesunięty na grudzień. Perspektywa rozbudowy portu tym samym automatycznie się oddala.